بیلونه او طرزالعملونه

# عنوان حجم وروستی تدوین نیټه ډاونلوډ
1 د پالیسۍ خپرولو بینر 1.38 ام بی 2024-02-09 لینک
2 د شکایت د بکس د پرانستلو کړنلاره 0.78 ام بی 2024-02-09 لینک
3 د انصاف او عدالت پالیسي 0.65 ام بی 2024-02-09 لینک
4 د شکایتونو د حل کولو پالیسي 0.94 ام بی 2024-02-09 لینک
5 د نعمان سادات د لوړو زده کړو موسسې د عوایدو د ترلاسه کولو پالیسي 0.64 ام بی 2024-02-09 لینک
6 د بشري منابعو پالیسي 0.94 ام بی 2024-02-09 لینک
7 په اداره کې د پالیسۍ یا طرزالعمل جوړولو لپاره چک لیست 0.69 ام بی 2024-02-09 لینک
8 د استخدام پروسه 1.80 ام بی 2024-02-09 لینک
9 د نعمان سادات د لوړو زده کړو موسسې د محصلینو لپاره الفیس بل 1.19 ام بی 2024-02-09 لینک
10 د اسنادو په مدیریت کې د فساد د مخنیوي میکانیزم 1.23 ام بی 2024-02-09 لینک
11 د ادارې د تاسیساتو او چاپیریال ساتنې او پاملرنې میکانیزم 0.94 ام بی 2024-02-09 لینک
12 مراجعینو او غوښتونکو ته د غوره خدماتو چمتو کولو میکانیزم 1.07 ام بی 2024-02-09 لینک
13 . 1.37 ام بی 2024-02-20 لینک