لوایح و طرزالعمل ها

# عنوان حجم آخرین تاریخ ویرایش دانلود
1 بنر نشر پالیسی ها 1.38 ام بی 2024-02-09 لینک
2 طرزالعمل بازنمودن صندق شکایات 0.78 ام بی 2024-02-09 لینک
3 پالیسی انصاف و عدالت 0.65 ام بی 2024-02-09 لینک
4 پالیسی رسیدگی به شکایات 0.94 ام بی 2024-02-09 لینک
5 پالیسی کسب عواید موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات 0.64 ام بی 2024-02-09 لینک
6 پالیسی منابع بشری 0.94 ام بی 2024-02-09 لینک
7 چک لست ایجاد پالیسی یا طرزالعمل در موسسه 0.69 ام بی 2024-02-09 لینک
8 طرزالعمل استخدام 1.80 ام بی 2024-02-09 لینک
9 لایحه حق الفیس محصلان موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات 1.19 ام بی 2024-02-09 لینک
10 میکانیزم جلوگیری از فساد در مدیریت اسناد 1.23 ام بی 2024-02-09 لینک
11 میکانیزم حفظ و مراقبت تسهیلات و محیط موسسه 0.94 ام بی 2024-02-09 لینک
12 میکانیزم ارایه خدمات بهتر به مراجعین و متقاضیان 1.07 ام بی 2024-02-09 لینک
13 . 1.37 ام بی 2024-02-20 لینک