رهنمایی امورات اکادمیک

پروسه داخله

برای شمولیت در موسسه باید امتحان کانکور را سپری نمایند، محصلان معرفی شده از وزارت تحصیلات عالی چون امتحان کانکور دولتی را سپری نموده است شامل امتحان کانکور موسسه نمیشود. محصلان که در امتحان کانکور موفق و کامیاب میشود در صورت دوازده پاس بودن شامل سمستر اول و در صورت اختصاصی بودن شامل سمستر سوم میگردد، در روز اول به ایشان ای دی نمبر، ای دی کارت، کتاب معلومات اکادمیک و لوح موفقیت در امتحان کانکور توزیع میگردد. نوف درسی مشخص شده و بعد از دریافت تقسیم اوقات درسی به شکل رسمی در موجودیت رییس موسسه، معاونین و رییس پوهنځي مربوطه به صنوف معرفی میگردد.