پوهنځی ستوماتولوژي

درباره پوهنځی ستوماتولوژي

پوهنحی ستوماتولوژی موسسه تحصلات عالی نعمان سادات درسال 1394 با کسب جواز قانونی ازسوی وزارت محترم تحصیلات عالی آغاز به فعالیت نموده است وبعد ازاخذامتحان کانکور سمسترهای بهاری وخزانی هرسال محصلین جدیدالشمول جذب مینماید . پوهنحی ستوماتولوژی موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات درمدت پنج سال در ده سمستربه شکل تیوری وعملی ویک سال دوره ستاژ باداشتن اساتید مجرب ومسلکی جهت عرضه خدمات محصلین قرار دارد. پوهنحی ستوماتولوژی موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات خوشبختانه چندین دور فراغت از محصلین را دارا بوده است که محصلین این پوهنحی بعد از سپری نمودن امتحان شورای طبی وزارت محترم صحت عامه توانستند در بخش های مختلف پروگرام تخصص راه یابند . تا فلحال سه دوره از محصلین این پوهنحی کاملآ دوره تحصیلی و ستاژ خویش را به اکمال رسانیده اند وسند تحصیلی خویش را نیز اخذ نموده اند ، شش دور از محصلین این پوهنحی شامل پروگرام ستاژ هستند

موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات

دیدگاه پوهنځی ستوماتولوژي


پوهنحی ستوماتولوژی موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات مصمم است تا در بخش طب دندان از لحاظ امورات اکادمیک، تدریسی و تحقیق بهتر از دیروز و سایرین باشیم و در راستای امورات فوق فرصت های مناسب و مساویانه تحقیق را برای تمام اقشار جامعه فراهم نمائیم. و در این راستا تمام موانع را که مانع رسیدن به اهداف فوق کامیابی میشود از میان برداریم.

مأموریت پوهنځی ستوماتولوژي


پوهنځی ستوماتولوژی موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات به مثابه یک نهاد علمی، اکادمیک، ایجاد فضای مطمئن، پویا، معیاری معاصر و آراسته به تکنالوژی جدید در راستای تدریس و تحقیق در بخش طب دندان میباشد و تمام پرسونل اداری و اکادمیک این پوهنحی جهت رسیدن به این اهداف مقدس از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نخواهند ورزید.

موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات

پروفایل پوهنځی

عبدالمبین حامد

عبدالمبین حامد

استاد