پوهنځی ستوماتولوژی

درباره پوهنځی ستوماتولوژی

پوهنحی ستوماتولوژی موسسه تحصلات عالی نعمان سادات درسال 1394 با کسب جواز قانونی ازسوی وزارت محترم تحصیلات عالی آغاز به فعالیت نموده است وبعد ازاخذامتحان کانکور سمسترهای بهاری وخزانی هرسال محصلین جدیدالشمول جذب مینماید .

پوهنحی ستوماتولوژی موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات درمدت پنج سال در ده سمستربه شکل تیوری وعملی ویک سال دوره ستاژ باداشتن اساتید مجرب ومسلکی جهت عرضه خدمات محصلین قرار دارد.

پوهنحی ستوماتولوژی موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات خوشبختانه چندین دور فراغت از محصلین را دارا بوده است که محصلین این پوهنحی بعد از سپری نمودن امتحان شورای طبی وزارت محترم صحت عامه توانستند در بخش های مختلف پروگرام تخصص راه یابند .

تا فلحال سه دوره از محصلین این پوهنحی کاملآ دوره تحصیلی و ستاژ خویش را به اکمال رسانیده اند وسند تحصیلی خویش را نیز اخذ نموده اند ، شش دور از محصلین این پوهنحی شامل پروگرام ستاژ هستند

پروفایل پوهنځی

کتر عبدالمبین حامد

داکتر عبدالمبین حامد

استاد
سید رضا اکبری

سید رضا اکبری

استاد
عبدالوحید همت

عبدالوحید همت

استاد