پوهنځی فارمسی

درباره پوهنځی فارمسی

پوهنحی فارمسی موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات میخواهد در روشنایی برنامه راه بردی ( پلان گذاری های استراتیژی) هدف مندانه در راه تعالی دانش و فرهنگ گام بردارد و سهم خویش را در راستای شگوفایی و بالندگی علمی و تحصیلی ادا کند، پوهنحی فارمسی نیز به عنوان یکی از ارکان اساسی در تشکیل این موسسه مصمم است تا بر بنیاد پلان کاربردی منظم و قابل تطبیق با معیارهای ملی و منطقوی در راستای دانش و انکشاف علوم بیزیک ساینس و علوم تخصصی فارمسی قدم برداشته تا باشد که این مسولیت بزرگ را به درستی ادا و طی چهار سال آموزش طبی، فارمسستانی با اندوخته های کافی را راهی مراحل بعدی آموزشی نمایید. این پوهنحی در سال 1394 با جذب 120 محصل فعالیت خود را آغاز کرد که خوشبختانه اولین دوره فارغان پوهنحی فارمسی موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات پس از سپری نمودن دوره چهار ساله آموزشی برنامه فارمسی و دوره ستاژ در فابریکات تولید ادویه کشور و شفاخانه معالجوی نعمان سادات در میانه های ماه جدی سال 1397 فراغت شان را جشن گرفتن به همین ترتیب از جمله اولین دوره فارغین چهارتن در کدر علمی پوهنحی فارمسی به صفت استاد پذیرفته شدند. داشتن روابط قانونمند و منظم با پوهنتون های کادری در داخل و خارج کشور، داشتن اساتید کادری مجرب به سویه های بلند تحصیلی، صنف های درسی مجهز به وسایل و لوازم مدرن درسی شامل پروجکتور، اسکرین ، کمپیوتر ، تخته سفید و سیستم برق میباشد، بیش از 6 لابرتوار مجهز از جمله (لابراتوار فارمسی شیمیک ، مایکروبیولوژی، فارمسیوتیک، کیمیا، فزیک، هستالوژی، بیوشیمی و لابراتوار تشابهی دوا ) جهت انجام دروس عملی،کتابخانه اختصاصی قوی به سطح پوهنحی ، فضای تحصیلی مناسب ، داشتن نصاب و مفردات درسی بروز، کتب درسی و ممد درسی، استفاده از تکنالوژی معلوماتی، مرکز مشاوره و کاریابی، تدویر سمینارها و کنفرانس های علمی جهت انکشاف مهارت های مسلکی و سهم گیری در انکشاف جامعه و توجه ویژه به کارهای علمی و تحقیقی از ویژه گی های این پوهنحی شمرده میشود. شمولیت در پوهنحی فارمسی از طریق کانکور موسسه، که با حضور داشت هیات رسمی وزارت تحصیلات عالی برگذار میگردد، مطابق با طرزالعمل پذیرش محصلان در موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات انجام میشود. در این پوهنحی تمام امور اکادمیکی و اداری بر اساس قوانین و لوایح تثبیت شده وزارت تحصیلات عالی از طریق رهنمایی و نظارت ریاست عمومی موسسات تحصیلات عالی خصوصی که در تشکیل وزارت تحصیلات عالی ایجاد گردیده است به پیش برده میشود. مدت تحصیل در پوهنحی فارمسی موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات هشت سمستر در چهارسال به سیستم کریدیت میباشد.. رئیس پوهنحی تحت نظر و هدایت معاون علمی و رییس موسسه امور محوله اکادمیکی و اداری خویش را به پیش میبرد. رئیس پوهنحی تمام امور آموزشی، فرهنگی، تحقیقی، اداری و دسپلینی و همچنان ریاست شورای علمی پوهنحی و کمیته های دایمی آنها را به عهده دارد. کارهای اداری این پوهنحی به وسیله معاون پوهنحی، مدیریت اجرایوی و مدیریت تدریسی تحت نظر ریاست پوهنحی به پیش برده میشود. ریاست پوهنحی فارمسی موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات از بدو تاسیس پیوسته در فراهم سازی فرصت های تحصیلی با معیار های ملی و بین اللملی برای تربیت فرزندان این مرز وبوم تلاش ورزیده تا باشد که با تقدیم نمودن افراد متخصص و متعهد مربوط به امور فارمسی برای جامعه و با رفع خلاها در بلند بردن سیستم صحی کشور نقش فعالانه را ایفا نمایند.

موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات

دیدگاه پوهنځی فارمسی


پوهنحی ستوماتولوژی موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات مصمم است تا در بخش طب دندان از لحاظ امورات اکادمیک، تدریسی و تحقیق بهتر از دیروز و سایرین باشیم و در راستای امورات فوق فرصت های مناسب و مساویانه تحقیق را برای تمام اقشار جامعه فراهم نمائیم. و در این راستا تمام موانع را که مانع رسیدن به اهداف فوق کامیابی میشود از میان برداریم.

مأموریت پوهنځی فارمسی


پوهنځی ستوماتولوژی موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات به مثابه یک نهاد علمی، اکادمیک، ایجاد فضای مطمئن، پویا، معیاری معاصر و آراسته به تکنالوژی جدید در راستای تدریس و تحقیق در بخش طب دندان میباشد و تمام پرسونل اداری و اکادمیک این پوهنحی جهت رسیدن به این اهداف مقدس از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نخواهند ورزید.

موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات

پروفایل پوهنځی

فارمسست روح الله حیدری

فارمسست روح الله حیدری

استاد